tasco logo
tasco logo
vision and mission
วิสัยทัศน์
"โปรเฟส เร้นท์ เป็นผู้นำด้านงานบริการ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
เพื่อการส่งมอบบริการที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน"

ด้วยหลักการพนักงานขับรถมืออาชีพ หรือ Smart Model Development
icon
icon
icon
พันธกิจ
mission

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานการให้บริการพนักงานขับรถและรถเช่าพร้อมคนขับแบบครบวงจร

mission

พัฒนาบุคลากรในทุกด้าน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตของธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

mission

สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่เหนือความคาดหวัง

" เริ่มจากการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในหลากหลายหน้าที่และหลากหลายสายงานธุรกิจ "
Core Value ค่านิยมองค์กร
SMART คือ พฤติกรรมของพนักงาน 5 ประการ ที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ตนเองต้องการและตามองค์กรที่คาดหวัง
1. S = Service Mind & Safety บริการอย่างเต็มใจนอบน้อม ซื่อสัตย์สุจริต, เน้นการให้บริการอย่างปลอดภัย
2. M = Mind Set & Attitude มีวิธีคิดและทัศนคติที่ดีในการทำงาน, เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน, มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ
3. A = Active Learning มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. R = Responsibility & Leadership มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ตนเอง และผู้อื่น, มีภาวะผู้นำในการทำงาน
5. T = Teamwork ทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน, ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งแยก
หลักบรรษัทภิบาล
บริษัทจะปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดีมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือ ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. รักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มา เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่และกฎหมาย
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
6. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้หากพบว่างานบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนด หรือตามที่ตกลงกันไว้
8. ยึดหลักการปฏิบัติตาม PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. ประกอบธุรกิจโดยการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อความต้องและการความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสมอ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ทางบริษัทกำหนดไว้เท่านั้น รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพโดยยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
2. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมออาทิการจัดอบรม สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน อย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาดการแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงานผลการ ปฏิบัติและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
5. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานจัดประชาสัมพันธ์, จัดทำคู่มือต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการระเบียบ ข้อบังคับการการทำงาน
6. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไขและสร้างความสัมพันธ์อันดี กับพนักงาน
7. เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงาน และ มีการจ้างงานที่ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ ศาสนา สภาพทางกาย
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจรบริการรวดเร็วมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
2. บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท
3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้บริโภค และจัดให้มีความสำคัญมีการตรวจสอบพร้อม รณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
การรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยยึดหลักในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบเพื่อหาทางออกร่วมกันป้องกันมิให้ผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในข้างต้น
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจและงานบริการ
บริษัทฯจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางอีเมล์ที่ Email : surutsawadee.p@professrent.co.th