tasco logo
tasco logo
ทำไมต้องเลือกเรา
PROFESS RENT AND SERVICE
timeline
ควบคุมมาตฐาน

ควบคุมมาตรฐาน ด้วยระเบียบปฏิบัติงาน standard Operating Procedure การสรรหาพนักงาน

timeline
เพิ่มความรู้

ควบคุมมาตรฐานงานบริการด้วยการเพิ่มความรู้ ความสามารถ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ

timeline
ความปลอดภัย

การสุ่มตรวจสอบ อบรมประจำปี ตรวจสุขสาพพนักงานประจำปีเสมอ

คัดกรองพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม
อบรมพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม
Audit พนักงาน
อ่านเพิ่มเติม
การคัดกรองพนักงานขับรถ
ในขั้นตอนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริษัทจำเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญในเส้นทางต่างๆ ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ตรวจสุขสภาพ และ รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรด้วย
emp
ขั้นตอนการคัดกรอง
Seacrch/Walk-in
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร และมีใจบริการ
Interview
สัมภาษณ์งานด้วยเจ้าหน้าที่คัดกรอง ที่มีประสบการณ์
Health Examination
ตรวจร่างการและสารเสพติด
Criminal Record
ตรวจสอบประวัติอาชญากร
Defensive Driving
Test Drive และทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ด้านต่างๆ เช่น กฏหมายจราจร , การขับขี่อย่างปลอดภัย , เส้นทาง , สถานที่
Orientation
อบรมก่อนส่งพนักงานไปบริการลูกค้า
Audit
กรณีลูกค้าต้องการสัมภาษณ์ ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เพื่อจัดส่งพนักงานเข้าสัมภาษณ์ก่อนเริ่มงานได้
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
RECRUITMENT
  • Search/Walk-in
  • Interview
  • Health Eaxmination
  • Crimanal Record
TRAINING & AUDIT
Refresh Training
  • Defensive Driving
  • Service mind
Orientation
  • Orientation introduction company
  • Basic driving
Audit
  • twice a year
การทดสอบ
...

การสอบข้อเขียน

...

ทดสอบเส้นทาง

...

ทดสอบสถานที่

...

ทดสอบการขับขี่

...

ทดสอบตาบอดสี

...

ตรวจสอบประวัติอาชญากร

...

ตรวจหาสารเสพติด

การอบรมพนักงานขับรถ
อบรมประจำปี ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ และงานบริการ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง (หรือตามที่ตกลง) ทั้งรูปแบบที่เข้าไปอบรมให้ในหน่วยงานของลูกค้าและนอกสถานที่
รายชื่อหลักสูตร / วิชา
การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
การมีหัวใจบริการของพนักงานขับรถ (Service Mind For Chauffeur)
การตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
การปฐมพยาบาลฉุกเฉินสำหรับพนักงานขับรถ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่
ความรู้ประกันภัย และ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
ระบบทางด่วน ถนน ป้ายจราจรต่างๆ ทางหลวงหมายเลขต่างๆ ในประเทศไทย
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ
จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพพนักงานขับรถ
การบริหารการเงิน และหนี้สิน
ข้อร้องเรียนพนักงานขับรถที่พบบ่อย
หัวข้ออื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
พนักงานขับรถที่พึงประสงค์
อาชีพพนักงานขับรถเป็นอาชีพที่ต้องการใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย และ รอบด้าน (Multiskill) และเกิดจากภายในตนเอง (ใช้ทฤษฏีในภายนอก)
บรรยากาศการอบรม
การ Audit พนักงานขับรถ
ด้วยความใส่ใจลูกค้า ทางบริษัท ๆ ที่ไปประจำกับลูกค้าปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลเพื่อให้ลูกค้ารับทราบอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจในคุณภาพงานบริการของเรา
ตรวจแอลกอฮอร์ พนักงานกองกลางที่เตรียมทดแทนงาน 100% ทุกวันก่อนเริ่มงาน
อบรมประจำปี กลุ่มพนักงานที่ให้บริการลูกค้า หลักสูตรการเป็นพนักงานขับรถประสิทธิภาพสูง
Surprises-Check พนักงานที่ให้บริการลูกค้าจากนั้นส่งผลให้ลูกค้าลงนามรับทราบ
รายการ Audit

ตรวจสารเสพติด

ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ตรวจการแต่งกาย

ตรวจสอบพรบ. ประกันภัย เพื่อให้พนักงานใส่ใจ และมีการแจ้งเตือนลูกค้ากรณีใกล้ถึงรอบต่ออายุ

ตรวจสอบสภาพรถ เช่น เครื่องยนต์ , รอบการเปลี่ยนยาง , น้ำมันเครื่อง และความสะอาดของเครื่องยนต์